English

Vilkår ved bruk av Cloudtjenester fra EVRY

1. Bestilling av tjenester

Bestilling av tjenester via web er å betrakte som en aksept av nærværende betingelser. Dersom en kunden tar i bruk tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale, anses vedkommende for å ha akseptert nærværende vilkår.

2. Supportoppdrag

Kunden kan utføre de fleste etableringer, endringer og oppsigelser via administratorbruker i kontrollpanelet. All bistand kunden ønsker av levrandøren vil bli fakturert etter gjeldende satser.

3. Fakturering

Etableringspris faktureres sammen med første fakturering av abonnement. Kunden faktureres forskuddsvis for faste avgifter. Forskjellige terminer kan avtales i henhold til de til enhver tid gjeldene terminer, dog alltid forskuddsvis. Abonnementet faktureres fra den dato tjenestene er gjort tilgjengelige for kunden.

4. Oppsigelse

Kunder uten bindingsavtale kan når som helst bringe abonnementene til opphør. Kunden vil bli fakturert ut den måneden som melding om oppsigelse er mottatt av leverandøren. Domener har bindingstid på 1 år, og fornyes for ett nytt år om gangen dersom oppsigelse ikke er mottatt av leverandøren minimum 1 måned før ny periode starter.

5. Bruksbetingelser vServer

5.1. Driftsansvar

EVRY sitt driftsansvar rundt vServer begrenser seg til følgende:

  • Holde maskinvareplattform operativ
  • Sørge for nettverksaksess til/fra internett for vServer
All drift, administrasjon og feilsøking på vServer operativsystem og installerte applikasjoner er Kundens eget ansvar. Der Kunden ønsker support i forhold til feilsøking på vServer, og feilen ikke skyldes EVRY, faktureres Kunden for medgått tid. Kunden faktureres i henhold til gjeldende satser, se punkt 2. EVRY kan i disse tilfeller ikke garantere en løsning på problemet, da vi ikke har driftsansvar på Kundens vServer og dennes applikasjoner og innhold.

5.2. Sikkerhet

Kunden har selv ansvar for sikkerheten på vServer. Administrator / root passord skal endres av Kunden umiddelbart etter at vServer er levert. Kunden har selv ansvar for å holde serveren oppdatert med sikkerhetsoppdateringer. vServer står direkte på Internett der ingen trafikk er sperret fra/til internet. Av sikkerhetsmessige årsaker bør derfor lokal brannmur på vServer alltid være på.

På bakgrunn av økt krav om sikkerhet vil det være tofaktor autentisering av alle adminbrukere. Det vil generere en ekstra kostnad og vil komme som en egen linje på faktura fra oss.

5.3. Lisensmessige begrensninger

Kunden forplikter seg til å overholde til enhver tid gjeldende lisensbetingelser for Operativsystemet som er levert sammen med vServer.

6. Administrasjon av Domener

EVRY opptrer som Registrar for kunden i forhold til registrering, forvaltning og sletting av Domener. EVRY er Registrar for de fleste toppdomener i verden, og det er forskjellige regler tilknyttet hvert toppdomene. For norske domener (.no), viser vi til de gjeldende regler som finnes på NORID: www.norid.no/navnepolitikk.html og www.norid.no/domeneregistrering/registrere.html.

For andre toppdomener, ta kontakt med EVRY her: Kontakt Ved bestilling og sletting av domene, godtar kunde EVRY sine til enhver tid genereller vilkår: Cloudservices
Bestilling, endring og sletting av domener gjøres fra EVRY sin kundeportal my.infostorm.no av kundens administrator.

Kunde er ansvarlig for at handlinger utført av administrator er korrekte, og EVRY kan ikke lastes for handlinger utført av kundens administrator. Whois: Kunde er selv ansvarlig for at informasjon om domene, adresser, Legal-C og andre opplysninger på Whois (Databasen til toppdomenet) er oppdatert og korrekt. Endringer som kunde ønsker utført, sendes til EVRY her: Kontakt

7. Personopplysninger

I den grad EVRY behandler personopplysninger på vegne av Kunden, skal partene inngå en databehandleravtale i samsvar med personopplysningslovgivningen. EVRY’s databehandleravtale vil gjelde som et tillegg til tjenesteavtalen for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger. Kunden vil ha tilgang til verktøy for å administrere lagrede personopplysninger.
Generell databehandleravtale for Evry Cloud Services

8. Tjenester som selges via EVRYs Microsoft Partner samarbeid.

Microsoft pålegger oss som Microsoft Partner å innhente samtykke fra våre kunder til deres Customer Agreement. Denne avtalen må aksepteres av alle som kjøper skytjenester fra Microsoft (for eksempel Office365 og Azure). Du vil motta en epost med instruksjon eller bli kontaktet av en kundeansvarlig i cloudservices dersom dere kjøper tjenester som omfattes av denne avtalen. Informasjon om din aksept av avtalen vil bli delt med og kan bli verifisert av Microsoft
Microsoft Customer Agreement

9. Mislighold og stenging av tjenester

EVRY kan stenge for kundens tilgang til tjenestene dersom kunden:

  • Benytter flere brukere på tjenesten enn det som er avtalt via abonnementet
  • Foretar uberettiget inntrenging i de dataressurser tjenesten gir tilgang til ved gjetting av passord eller på annen måte
  • Bryter eller forsøker å bryte sikkerheten eller forstyrrer datatrafikken
  • Opptrer i strid med gjeldende lovregler eller vedtatt regler for skikk og bruk på Internett
  • På annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane
Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen skal kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varslet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller snarest mulig varsles om stengingen.

Heving

EVRY kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side.

Generelle vilkår

I tillegg gjelder EVRY Generelle kontraktsvilkår.

Support

Åpningstider 08:00 - 16:00 (Man-fre)
Telefon 23 26 13 96